• ČTVERÁK, Vladimír. Encyklopedie hradišť v Čechách. 1. vyd. Praha: Libri, 2003, 431 s. ISBN 8072771736.
 • LUTOVSKÝ, Michal. Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2001,
  431 s. ISBN 8072770543.
 • SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království českého. 2. vydání, Fotoreprint původního vyd. z r. 1909.
  Praha: Argo, 1998. ISBN 807203099.
  Částečně dostupné z: http://catalog.hathitrust.org/Record/004092971
  24
 • SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Vyd. 3., v Argu 1. Ilustrace Karel Liebscher, Vojtěch Král
  z Dobré Vody. V Praze: Argo, 1997, 345 s., [26] s. obr. příloh. ISBN 8072031554.
 • PALACKÝ, František. Popis království českého: čili podrobné poznamenání všech dosavadních krajů, panství, statků,
  měst, městeček a vesnic, někdejších hradů a tvrzí, též samot a zpustlých osad mnohých v zemi české, s udáním jejich
  popisu r. MDCCCXLIII vykonaného. Praha: J. G. Kalve, 1848, s. 213. ISBN není. Dostupné z:

  http://uloz.to/xWjRUmY/palackyfrantisekpopiskralovstviceskeho1848pdf

 • KVĚT, Radan a Josef ŠMAJS. Duše krajiny: staré stezky v proměnách věků. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003, 195 p. ISBN
  8020010122.
 • URBAN, Jan. Lichtenburkové: vzestupy a pády jednoho panského rodu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
  c2003, 585 p. ISBN 807106579X.
 • BIRNBAUMOVÁ, Alžběta. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Čáslavském. Praha: Archaeol.
  komisse, 1929.
 • DOSKOČIL, Karel. ARCHIV ZEMĚ ČESKÉ PRAHA:
  BERNÍ RULAPOPIS
  ČECH R. 1654 II. díl. 1. vydání. Praha: Státní
  pedagogické nakladatelství, 1954. ISBN 3010267.
 • PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická
  sídla v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri, 2003, 327 s. ISBN 8072771485.
  POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 1: A J.
  1. vyd. Praha: Academia, 1977, 643 s.
 • Pamětní kniha: obce Moravany. původní vydání. Moravany, 1880.
  Archivní mapy: Stabilní katastr. ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. Český úřad zeměměřický a katastrální
  [online]. [cit. 20120205].
  Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/
 • LABORATOŘ GEOINFORMATIKY FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ. Oldmaps: Prezentace
  starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska [online]. [cit. 20120205].
  Dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz/
 • Kontaminovaná místa: NIKM [online]. [cit. 20120205].
  Dostupné z: http://kontaminace.cenia.cz
 • Český statistický úřad. Sčítání lidu, domů a bytů 2001 [online]. 20031222,
  [cit. 20100201].
 • Zámek Moravany u Ronova nad Doubravou. TOMÁŠ KLEMENT. ČRo Pardubice: Český rozhlas [online]. ČRo Pardubice, 19.
  července 2011 [cit. 20120414].
 • Český statistický úřad. Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005. Příprava vydání Balcar, Vladimír; Havel, Radek;
 • Křídlo, Josef; Pavlíková, Marie; Růžková, Jiřina; Šanda, Robert; Škrabal, Josef. Svazek 1. Praha : Český statistický úřad,
  2006. (760 s.) ISBN 8025013111.
  S. 516517.
 • Kronika obce Kněžice, přepis z roku 1910, původní verze 1830, dostupně z: http://www.kneziceuronova.cz/kronika.pdf